කර්මාන්ත
දැන්විම් 119 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Customer Service Assistant (Female)

Private Poster

08 දෙසැ 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive (Female)

Mac Tec

සාමාජිකයා06 දෙසැ 2:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Operator
Call Center Operator

VK Company

01 දෙසැ 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executives

3000 BPO

සාමාජිකයා05 දෙසැ 2:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executive
Call Center Executive

Private Poster

08 දෙසැ 4:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Assistant (Female)

Private Poster

08 දෙසැ 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Coordinator
Customer Coordinator

SCS Express International Pvt Ltd

08 දෙසැ 2:52 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Client Services Manager (Female)

Direct Ads

07 දෙසැ 4:39 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Support Officers
Customer Support Officers

Sahan Enterprises

07 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Contact Center Executive (Female)
Contact Center Executive (Female)

Frontier Capital Partners Ltd.

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive
Customer Care Executive

Viyema Job Net

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive (Female)

Mac Tec

සාමාජිකයා06 දෙසැ 2:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පාරිභෝගික සේවා සහායක
පාරිභෝගික සේවා සහායක

Softlogic

05 දෙසැ 9:41 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Telephonist - Customer Service

Bill Rob

03 දෙසැ 7:23 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Assistant (Female)
Customer Care Assistant (Female)

Rogers International (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:50 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි/කාන්තා)
පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි/කාන්තා)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:30 පව, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executive
Call Center Executive

SR Enterprises Lanka Ltd

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Customer Relation Executive

Global Technologies Lanka (Private) Limited

02 දෙසැ 2:44 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Call Center Executives

3000 BPO

සාමාජිකයා01 දෙසැ 8:57 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customers Relations Manager

AIP

01 දෙසැ 4:14 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Relationship Executives
Customer Relationship Executives

Bellvantage (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:03 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි/කාන්තා)
පාරිභෝගික සේවා සහායක (පිරිමි/කාන්තා)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:04 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Coordinator (Female/Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා01 දෙසැ 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive

IT Martx

01 දෙසැ 10:50 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා29 නොවැ 8:39 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Customer Co-Ordinator
Customer Co-Ordinator

COLOMBO MANPOWER CO

29 නොවැ 1:02 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Coordinator
Call Center Coordinator

Dissanayaka Group

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:51 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!