කර්මාන්ත
දැන්විම් 300 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Accounts Assistance

Sumedha Peduruarachchi

18 ඔක් 12:05 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

Private Poster

30 නොවැ 9:17 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Account Assistants

Private Poster

29 නොවැ 1:45 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ණය අයකරගැනිම් හා විමර්ශන නිලධාරි
ණය අයකරගැනිම් හා විමර්ශන නිලධාරි

SPA Business Synergies

01 දෙසැ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Executive
Accounts Executive

Soft-master Technologies (Pvt) Ltd

අද 7:03 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cashiers
Cashiers

Prompt Xpress

සාමාජිකයාඊයේ 9:29 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Executive (Female)
Accounts Executive (Female)

Tradarea (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 5:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts  Executive
Accounts Executive

Speed Group

සාමාජිකයාඊයේ 3:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

Private Poster

ඊයේ 2:52 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Account Assistant (Male/Female)
Account Assistant (Male/Female)

Future Dream

සාමාජිකයාඊයේ 1:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cost Accountant

Private Poster

ඊයේ 11:38 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant
Accounts Assistant

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:35 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts  Executive - Credit Control
Accounts Executive - Credit Control

Speed Group

සාමාජිකයාඊයේ 10:25 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

N.J.Associates

ඊයේ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Recovery Manager
Recovery Manager

Samsonite Office Automation (Pvt) Ltd.

ඊයේ 9:00 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Executive – Stock Control
Accounts Executive – Stock Control

Speed Group

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Executive - Invoicing & Revenue
Accounts Executive - Invoicing & Revenue

Speed Group

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cashier (Male/Female)
Cashier (Male/Female)

ODEL PLC

සාමාජිකයා01 දෙසැ 5:48 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Clerk

Private Poster

01 දෙසැ 2:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Administrative Executive - Finance
Administrative Executive - Finance

Dazzle Works (Pvt) Ltd.

01 දෙසැ 12:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Micro Finance Officer

S Abeysekera

30 නොවැ 4:57 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

Burltex Lanka Pvt Ltd

30 නොවැ 2:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Trainee

Kandy Royal Furnishers (Pvt) LTD

30 නොවැ 12:34 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

Private Poster

30 නොවැ 9:50 පෙරවරු, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant

Private Poster

30 නොවැ 9:17 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Clerks (Male/ Female)
Accounts Clerks (Male/ Female)

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:52 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cashier (Male/Female)

Kabalana Hotel

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:12 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!