කර්මාන්ත
දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Delivery Cum Collection Officer
Delivery Cum Collection Officer

Ruwin Yapa

18 ඔක් 2:38 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Advanced Ads

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Assistant (Male)

Big Bite Restaurant

ඊයේ 2:09 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

ඊයේ 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Light Vehicle Driver - Sri Lanka
Light Vehicle Driver - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 9:43 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Senarath Epa

20 ඔක් 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Priyanjala Gamage

19 ඔක් 4:41 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cabs Drivers - Sri Lanka

Private Poster

19 ඔක් 4:38 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Private Poster

19 ඔක් 4:36 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Entertainment Suite

19 ඔක් 4:04 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Assistant (Rider)
Delivery Assistant (Rider)

ඊස්ට් ලින්ක් ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම

19 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Riders

Trident Ventures

19 ඔක් 12:11 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන්

Thilina Fonseka

19 ඔක් 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Heavy Vehicle Drivers - Sri Lanka

Private Poster

19 ඔක් 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

වෙනත්

Driver - Sri Lanka

Advanced Ads

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Assistant
Delivery Assistant

Private Poster

18 ඔක් 4:02 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Cum Collection Officer
Delivery Cum Collection Officer

Ruwin Yapa

18 ඔක් 2:38 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Yoonus Khan

18 ඔක් 2:14 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka
Driver - Sri Lanka

Romafour

සාමාජිකයා18 ඔක් 1:13 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Personal Driver - Sri Lanka
Personal Driver - Sri Lanka

Private Poster

18 ඔක් 12:52 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

18 ඔක් 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Riders
Delivery Riders

M.D. Gunasena & Co. (Pvt.) Ltd.

18 ඔක් 10:57 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

බෙදා හැරීම් සහයකයන්
බෙදා හැරීම් සහයකයන්

Sajis Watawala Spring Water

18 ඔක් 10:32 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Food Delivery Bike Rider

Company Name Withheld

17 ඔක් 4:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Bike Rider - Sri Lanka
Bike Rider - Sri Lanka

Salaka Senkada

සාමාජිකයා17 ඔක් 2:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka
Driver - Sri Lanka

Salaka Senkada

සාමාජිකයා17 ඔක් 2:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Coordinator
Delivery Coordinator

R&G Capital Private Limited

සාමාජිකයා14 ඔක් 4:40 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!