කර්මාන්ත
දැන්විම් 348 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Telesales Executives

Farhan Farook

20 ඔක් 4:33 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Sales Manager

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා25 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive
Sales Executive

Orbit Academy

සාමාජිකයා17 ඔක් 3:54 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Executives (Male)

Mobile Lanka

24 ඔක් 4:41 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Showroom Sales Executive
Showroom Sales Executive

Greenware Technologies

08 සැප් 9:00 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Manager
Sales Manager

Bartleet Technologies (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:42 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

වෙළඳ සහායක (පිරිමි)

Emperor

සාමාජිකයාඊයේ 12:41 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Area Managers - Sales
Assistant Area Managers - Sales

Clarion International Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:39 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

Beira Group

සාමාජිකයාඊයේ 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග
අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා25 ඔක් 8:36 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Officers
Sales Officers

Indra Traders (Pvt) Limited

25 ඔක් 3:58 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Sales Manager

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා25 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales & Promotion Executive

PNO Foods Products

සාමාජිකයා25 ඔක් 3:44 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive
Sales Executive

Osh!

25 ඔක් 1:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

Wimakadhharma & Sons

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:18 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Sales Assistant (Female)

Private Poster

24 ඔක් 1:57 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative (Male)

Private Poster

24 ඔක් 1:55 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Showroom Manager (Male/Female)
Showroom Manager (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:40 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

Digital Arcade (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා23 ඔක් 6:52 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Sales Manager (Male/Female)
Assistant Sales Manager (Male/Female)

Asia Group Pvt Ltd.

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:56 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

සහාය අලෙවි කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
සහාය අලෙවි කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Asia Group Pvt Ltd.

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:49 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Executives

Jayantha Fernando

22 ඔක් 7:07 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Shop Assistant (Female/Male)

Private Poster

22 ඔක් 6:45 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative

Mash Lanka (Pvt) Ltd

22 ඔක් 6:43 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive (Male/Female)

Granton Marketing - Mathara

සාමාජිකයා22 ඔක් 12:20 පව, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Product Promoting Executive
Product Promoting Executive

DMI International - Horana

සාමාජිකයා22 ඔක් 10:09 පෙරවරු, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Product Promoting Executive
Product Promoting Executive

Granton Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 10:08 පෙරවරු, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!