කර්මාන්ත
දැන්විම් 314 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Office Clerk (Female)
Office Clerk (Female)

Thilhara Ref & Electricals (Pvt) Ltd

13 ඔක් 4:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Coordinator
Office Coordinator

S&K ENGINEERING ENTERPRISES (PVT) LTD

17 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Assistant

Wazur

විනාඩි 22 පෙර, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee (Female)
Management Trainee (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාවිනාඩි 45 පෙර, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Secretary (Female)
Junior Secretary (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Personal Secretary (Female)
Personal Secretary (Female)

Private Poster

පැයකට පෙර, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Clerks (Female)
Clerks (Female)

Dilshan Trade Center Pvt Ltd

අද 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Receptionist (Female)
Junior Receptionist (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 6:58 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Coordinator
Office Coordinator

S&K ENGINEERING ENTERPRISES (PVT) LTD

17 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Clerk
Office Clerk

Speed First

20 ඔක් 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Receptionist
Receptionist

Eureka Australian Migration Experts

සාමාජිකයා01 ඔක් 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Manager (Male/Female)
Office Manager (Male/Female)

Apex Study Link

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:58 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Process Associate
Process Associate

RR Donnelley Outsource Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 2:24 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Document Specialist
Document Specialist

RR Donnelley Outsource Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 2:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Recruitment Executive (Male/Female)
Recruitment Executive (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 1:17 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

කාර්යාල සහයක(පිරිමි)

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Receptionist (Female)
Receptionist (Female)

Double XL (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:35 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Front Office Executive
Front Office Executive

Elcardo

21 ඔක් 5:19 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Admin Executive (Male/ Female)
Admin Executive (Male/ Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:29 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Assistance (Male/ Female)

Private Poster

21 ඔක් 4:03 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Assistant
Office Assistant

Private Poster

21 ඔක් 3:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Secretary

Millennium Headhunters

21 ඔක් 2:28 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Assistant (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Wharf Clark (Male)
Wharf Clark (Male)

Cargoworld Shipping Pvt Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Shop Assistant
Shop Assistant

BLUEDIAMOND Creation

21 ඔක් 9:41 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Receptionist
Receptionist

Baker Tilly Edirisinghe & Co.

20 ඔක් 4:09 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Office Assistant
Office Assistant

Galle Internet Cafe

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:42 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!