කර්මාන්ත
දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Assistance Pharmacist
Assistance Pharmacist

Private poster

10 ඔක් 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Lab Assistant Technician (Female)
Lab Assistant Technician (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:45 පව, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Pharmacist

Kalum C Perera

25 ඔක් 5:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Research Assistant

Ishan De Zoysa

25 ඔක් 2:41 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Training Nurse - Sri Lanka

Dr Ajith Danthanarayana

19 ඔක් 12:13 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Pharmacist

Ruhunu Medi Hospital

19 ඔක් 12:09 පව, හම්බන්තොට, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ඖෂධවේදි
ඖෂධවේදි

Anudi Ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:01 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist

Private Poster

18 ඔක් 12:34 පව, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Nurse - Sri Lanka
Nurse - Sri Lanka

Sell fast | Colombo 05 | Krt Technology

සාමාජිකයා16 ඔක් 7:41 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist
Pharmacist

Private Poster

14 ඔක් 1:33 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Lab Assistant
Lab Assistant

MAS Holdings

13 ඔක් 10:23 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Research Assistant

Private Poster

12 ඔක් 2:35 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Medical Representative
Medical Representative

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා11 ඔක් 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

දන්ත කාර්මික
දන්ත කාර්මික

Sell Fast | Kuliyapitiya

සාමාජිකයා11 ඔක් 11:23 පෙරවරු, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Emergency Dispatch Centre Officer
Emergency Dispatch Centre Officer

Medi-Calls (Pvt) Ltd

11 ඔක් 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Medical Officer
Medical Officer

Royal Nursing Home(Pvt)Ltd

සාමාජිකයා11 ඔක් 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Medical Representatives

Simedlo (Pvt) Ltd

10 ඔක් 3:52 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist

Private Poster

10 ඔක් 12:01 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistance Pharmacist
Assistance Pharmacist

Private poster

10 ඔක් 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Medical Transcriptionist
Trainee Medical Transcriptionist

M.K.M. Rafee

10 ඔක් 10:55 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Medical Laboratory Technicians
Medical Laboratory Technicians

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා08 ඔක් 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Phlebotomist (Male/Female)
Phlebotomist (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා08 ඔක් 11:53 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Physiotherapist
Physiotherapist

Prithipura Communities

07 ඔක් 9:52 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Medical Assistant
Medical Assistant

Revival Healthcare Services PVT.LTD

06 ඔක් 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pharmacy Assistant

Private Poster

05 ඔක් 4:53 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pharmacy Assistant

Private Poster

30 සැප් 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!