කර්මාන්ත
දැන්විම් 254 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)

Keells Super Careers

සාමාජිකයා15 ඔක් 7:16 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Merchandiser

Maurice Kulawickrama

20 ඔක් 2:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Sales Manager (Male/Female)
Assistant Sales Manager (Male/Female)

Asia Group Pvt Ltd.

සාමාජිකයාඅද 7:56 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Brand Manager (Female)
Brand Manager (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 7:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Quality Assurance Officer (Male)
Quality Assurance Officer (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 7:31 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Fabric Cutter - Sri Lanka

Era De Moh

අද 7:03 පව, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Outlet Operation Assistant (Male/Female)
Outlet Operation Assistant (Male/Female)

Keells Super Careers

සාමාජිකයා15 ඔක් 7:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technician cum Machine Operator
Technician cum Machine Operator

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:12 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Merchandisers (Female)

Speed Groups

සාමාජිකයාඅද 12:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Machine Operators​​ (Male/Female)
Machine Operators​​ (Male/Female)

FMJ Holdings

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:18 පෙරවරු, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Machine Operator (Male/Female)
Machine Operator (Male/Female)

Traveline Holdings

සාමාජිකයාඅද 11:58 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Supervisor

Power Plus Lanka

ඊයේ 3:12 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Documentation & Whaft Clerk

Private Poster

ඊයේ 9:52 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pattern QC (Male/Female)
Pattern QC (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 1:17 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Supervisor (Male/Female)
Trainee Supervisor (Male/Female)

App Studio

ඊයේ 1:13 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pattern Maker (Male/Female
Pattern Maker (Male/Female

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:39 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Production Supervisor
Production Supervisor

DMI intentional

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:54 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Merchandiser

Maurice Kulawickrama

20 ඔක් 2:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Juki Machine Operators

Private Poster

20 ඔක් 2:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Store Keeper

Anura Wijenayake Co. (Pvt) Ltd

20 ඔක් 12:52 පව, පොලොන්නරුව, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees
Management Trainees

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:58 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Service Executive
Service Executive

Vol square

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:55 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Credit Officer (Male)
Credit Officer (Male)

Deepika Micro Credit (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 7:18 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Production Assistant

Chandika Sampath

19 ඔක් 4:24 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

සාම්පල් කටර් - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

19 ඔක් 3:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Store Keeper
Store Keeper

Elcardo

19 ඔක් 3:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Store Assistant

THE TYRE TEAM

19 ඔක් 3:48 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!