කර්මාන්ත
දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Crew Members - Sri Lanka
Crew Members - Sri Lanka

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා10 ඔක් 1:48 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Helpers - Sri Lanka
Kitchen Helpers - Sri Lanka

Eastern Wok Restaurant Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:24 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka
Cook - Sri Lanka

Eastern Wok Restaurant Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Crew Member (Male/Female)
Crew Member (Male/Female)

TraveLine Global (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 12:00 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Executive Chef - Sri Lanka
Executive Chef - Sri Lanka

Eastern Wok Restaurant Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Stewards - Sri Lanka
Stewards - Sri Lanka

Eastern Wok Restaurant Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 11:58 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Crew Members - Sri Lanka
Crew Members - Sri Lanka

Foodbuzz Pvt. Ltd. - BreadTalk Sri Lanka

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Commi Chef - Cake
Commi Chef - Cake

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:37 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Crew - Sri Lanka
Restaurant Crew - Sri Lanka

Team One Pvt Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Chef ( Cake ) - Sri Lanka
Chef ( Cake ) - Sri Lanka

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 7:01 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cooks - Sri Lanka
Cooks - Sri Lanka

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයා18 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කෑගල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Team Lead - Sri Lanka

The Coffee Cart

18 ඔක් 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

කෝකිවරුන්  - ශ්‍රී ලංකා
කෝකිවරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Samudra Bookshop

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:40 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Thai Cook - Sri Lanka
Thai Cook - Sri Lanka

Salaka Senkada

සාමාජිකයා17 ඔක් 3:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sushi Cook - Sri Lanka
Sushi Cook - Sri Lanka

Kami Maki - Japanese Fusion Cuisine

සාමාජිකයා17 ඔක් 2:09 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Barista - Sri Lanka
Trainee Barista - Sri Lanka

The Coffee Cart

16 ඔක් 8:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Commis I,II,III - Sri Lanka
Commis I,II,III - Sri Lanka

Global Towers

14 ඔක් 3:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Chef de Partie - Sri Lanka
Chef de Partie - Sri Lanka

Global Towers Hotel

14 ඔක් 12:33 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Waiters (Male/Female) - Sri Lanka
Waiters (Male/Female) - Sri Lanka

Tang Dynasty Lanka

සාමාජිකයා14 ඔක් 11:24 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Tea Taster - Sri Lanka

Private Poster

13 ඔක් 3:31 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Cook - Sri Lanka
Cook - Sri Lanka

Sanora Restaurant

11 ඔක් 4:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Hotel Steward - Sri Lanka
Hotel Steward - Sri Lanka

Sanora Restaurant

11 ඔක් 3:13 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Butcher - Sri Lanka
Butcher - Sri Lanka

Sanora Restaurant

11 ඔක් 2:40 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cooks - Sri Lanka

Private Poster

11 ඔක් 12:39 පව, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Helper - Sri Lanka
Kitchen Helper - Sri Lanka

Sanora Restaurant

11 ඔක් 11:52 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Barman - Sri Lanka
Barman - Sri Lanka

Casino Marina Colombo

සාමාජිකයා11 ඔක් 9:26 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!