කර්මාන්ත
දැන්විම් 112 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Call Center Executive
Call Center Executive

D.L.H.HOLDINGS

සාමාජිකයා12 ඔක් 1:43 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive

Private Poster

ඊයේ 4:34 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Assistants

SPA Business Synergies

ඊයේ 2:18 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Contact Center Executives
Contact Center Executives

Tuk Tuk Network (Pvt) Limited

සාමාජිකයාඊයේ 12:53 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Support Executive
Customer Support Executive

Giga Tech solutions (Pvt) Ltd

12 ඔක් 2:36 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Associate
Customer Service Associate

RR Donnelley Outsource Pvt Ltd

සාමාජිකයා25 ඔක් 9:15 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Contact Centre Associate
Contact Centre Associate

Hellocorp

25 ඔක් 2:40 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Supervisor
Call Center Supervisor

Teleseen Marketing

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:57 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Executives
Customer Service Executives

Bellvantage (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executives

Private Poster

24 ඔක් 4:55 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executives

Granton Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:01 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executive (Male)
Call Center Executive (Male)

Private Poster

24 ඔක් 2:20 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Agent

Private Poster

24 ඔක් 12:10 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Associate
Call Center Associate

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා23 ඔක් 6:55 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Representative
Customer Service Representative

Private Poster

21 ඔක් 3:54 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Service Adviser
Service Adviser

MIBM

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:38 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Service Adviser
Assistant Service Adviser

Sell fast | Peliyagoda | Creative

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:33 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Manager
Customer Service Manager

Team One Pvt Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 5:26 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Telephonist (Customer Service Rep.)
Telephonist (Customer Service Rep.)

Bill Rob

19 ඔක් 3:43 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Call Center Executives

3000 BPO

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Executive (Female)
Customer Care Executive (Female)

Tradarea (Pvt) ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:12 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Care Coordinator

Private Poster

18 ඔක් 4:22 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Service Representative - Delivery
Service Representative - Delivery

Kapruka.com (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 ඔක් 3:50 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Executive
Customer Service Executive

Romafour

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:20 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executives
Call Center Executives

Aegis Global

සාමාජිකයා17 ඔක් 3:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executives

3000 BPO

සාමාජිකයා17 ඔක් 3:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!