කර්මාන්ත
දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Auto Cad Draftsman

AKV - ikman.lk Sell

සාමාජිකයාඊයේ 1:58 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Quantity Surveyor

Nivira Constuction

ඊයේ 12:45 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Supervisor

Upali Constructions

24 ඔක් 11:13 පෙරවරු, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Deputy Project Manager
Deputy Project Manager

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 9:59 පෙරවරු, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor

Homely Hood Styles (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:25 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Project & Site Supervisor
Project & Site Supervisor

Homely Hood Styles (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:15 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Mason - Building Construction

Private Poster

21 ඔක් 3:08 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Quantity Surveyor (Male)

SGI Tempered Glass

20 ඔක් 2:17 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Safety Officers
Safety Officers

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:39 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Engineer

Nivira Constuction

20 ඔක් 10:58 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Supervisor

Nivira Constuction

20 ඔක් 9:29 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Supervisors
Site Supervisors

Company Name Withheld

18 ඔක් 9:22 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Supervisors
Site Supervisors

Gihan Enterprises

17 ඔක් 2:54 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Auto CAD Draftsman
Auto CAD Draftsman

Illuminart Lighting Company

15 ඔක් 2:53 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Supervisor (Male)
Site Supervisor (Male)

Land Mark 360

සාමාජිකයා13 ඔක් 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Site Officer (Male)
Site Officer (Male)

Mr. Kumudu Premachandra

12 ඔක් 6:10 පව, කෑගල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Concrete Purlin Installers

Sharmalee Fernando

12 ඔක් 5:19 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Project Coordinators
Project Coordinators

MHEC

12 ඔක් 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Aluminium Cupboard Installers

Sharmalee Fernando

12 ඔක් 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

කාර්මිකයින් - ජල නළ හා විදුලි
කාර්මිකයින් - ජල නළ හා විදුලි

Integrity Associates (Pvt) Ltd

12 ඔක් 9:52 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technical Officer

Country Floors Trading

10 ඔක් 3:56 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technical Officer

Lakshman Perera

10 ඔක් 12:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Assistant Technical Managers
Assistant Technical Managers

Frontier Capital Partners Ltd.

සාමාජිකයා07 ඔක් 12:20 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Autocad Draftsman - Electrical
Autocad Draftsman - Electrical

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා07 ඔක් 6:32 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Quantity Surveyor (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා06 ඔක් 6:50 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!