මිල (රු)

-

Hot Sharpers
Hot Sharpers

සාමාජිකයා12 ඔක් 1:00 පව, යාපනය, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 800

Natural Fat Reducer Garcinia Cambogia Nw
Natural Fat Reducer Garcinia Cambogia Nw

සාමාජිකයා08 නොවැ 12:47 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Relax Tone Fat Remove massager
Relax Tone Fat Remove massager

විනාඩි 6 පෙර, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,700

Massage Chair - Osim
Massage Chair - Osim

අද 1:53 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 85,000

Hot shapers Hot Belt
Hot shapers Hot Belt

සාමාජිකයා28 නොවැ 1:04 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 950

Natural Fat Reducer Garcinia Cambogia Nw
Natural Fat Reducer Garcinia Cambogia Nw

සාමාජිකයා08 නොවැ 12:47 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Massage and weight loss bed
Massage and weight loss bed

02 දෙසැ 3:22 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 125,000

massage chair
massage chair

02 දෙසැ 1:35 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 95,000

Fat Burner Sauna Vibrator Slimming Belt
Fat Burner Sauna Vibrator Slimming Belt

සාමාජිකයා01 දෙසැ 7:26 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,500

UNISEX Adjustable Slimming Belt
UNISEX Adjustable Slimming Belt

01 දෙසැ 2:56 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,650

Multifunctional Beat Massage Stick
Multifunctional Beat Massage Stick

සාමාජිකයා01 දෙසැ 2:49 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,990

Neck Massager
Neck Massager

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:53 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 699

Body Shaper Belt
Body Shaper Belt

01 දෙසැ 6:31 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,500

Massage Chair
Massage Chair

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:19 පව, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 55,000

fat burner
fat burner

30 නොවැ 7:39 පව, නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 280

Start Lossing Fat Now w G Cambogia7
Start Lossing Fat Now w G Cambogia7

සාමාජිකයා30 නොවැ 12:47 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Seat Massager
Seat Massager

සාමාජිකයා30 නොවැ 8:30 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 12,500

Hot Shapers Belt for Men and Women
Hot Shapers Belt for Men and Women

30 නොවැ 12:40 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 499

Melt N Slim belt
Melt N Slim belt

29 නොවැ 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,550

Slim Body Shaper
Slim Body Shaper

28 නොවැ 8:08 පව, නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 750

Dr oz 's Fast Weight loss tip
Dr oz 's Fast Weight loss tip

සාමාජිකයා28 නොවැ 4:00 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Diabetic Cholesterol Pressure
Diabetic Cholesterol Pressure

27 නොවැ 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,500

BURN YOUR FAT
BURN YOUR FAT

25 නොවැ 2:56 පව, නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 890

FAT Now
FAT Now

25 නොවැ 2:44 පව, නුවර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 890

HCG Weight Loss for Men & Women
HCG Weight Loss for Men & Women

24 නොවැ 12:35 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 20,000

Healthy slimming belt
Healthy slimming belt

23 නොවැ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,800

Hot shaper -reduse your tummy
Hot shaper -reduse your tummy

සාමාජිකයා22 නොවැ 4:14 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 690

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!