මිල (රු)

-

4kw Omnik Inverter
4kw Omnik Inverter

සාමාජිකයා19 සැප් 11:25 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,500

Omnik solar inverter 3kw
Omnik solar inverter 3kw

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 99,000

Off Grid Solutions
Off Grid Solutions

සාමාජිකයා18 ඔක් 3:41 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 86,500

DC TO AC POWER INVERTER
DC TO AC POWER INVERTER

සාමාජිකයා17 ඔක් 5:01 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,900

Power Guard
Power Guard

14 ඔක් 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,000

1KW Voulatage Stabilizer
1KW Voulatage Stabilizer

14 ඔක් 9:49 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 7,500

Welding transformer DC Inverter 400Amp
Welding transformer DC Inverter 400Amp

සාමාජිකයා12 ඔක් 1:48 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 29,500

SMA. solar inverter
SMA. solar inverter

07 ඔක් 8:44 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 320,000

Omnik solar inverter 3kw
Omnik solar inverter 3kw

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 99,000

Omnik solar inverter 2kw
Omnik solar inverter 2kw

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:43 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 89,500

Omnik solar inverter 1kw + FREE GPRS M
Omnik solar inverter 1kw + FREE GPRS M

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 59,500

Omnik solar inverter 5kw
Omnik solar inverter 5kw

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:41 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 149,500

Omnik solar inverter 4kw
Omnik solar inverter 4kw

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,500

2.5kW New solar grid tie inverter
2.5kW New solar grid tie inverter

06 ඔක් 12:32 පෙරවරු, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

5kW GRID INVERTER.
5kW GRID INVERTER.

05 ඔක් 6:10 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 80,000

3kw Sunny Roo Solar Inverter
3kw Sunny Roo Solar Inverter

02 ඔක් 1:19 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 125,000

GRID INVERTER SYSTEM
GRID INVERTER SYSTEM

01 ඔක් 1:11 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 100,000

OMNIK Inverter 3kw
OMNIK Inverter 3kw

සාමාජිකයා29 සැප් 2:09 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 99,000

vsd inverter motor control
vsd inverter motor control

22 සැප් 3:08 පව, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 8,500

1.5kW Grid Tie Inverter JFY

සාමාජිකයා21 සැප් 5:53 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 64,500

Solar Micro Inverter
Solar Micro Inverter

සාමාජිකයා20 සැප් 3:30 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 29,500

4kw Omnik Inverter
4kw Omnik Inverter

සාමාජිකයා19 සැප් 11:25 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,500

3kw TL-2 Omnik Inverter
3kw TL-2 Omnik Inverter

සාමාජිකයා19 සැප් 11:24 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 110,500

OMNIK 2kw Inverter
OMNIK 2kw Inverter

සාමාජිකයා19 සැප් 9:24 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 89,500

OMNIK 1kw Inverter
OMNIK 1kw Inverter

සාමාජිකයා19 සැප් 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 69,500

Micro 250W Inverter (Solar)
Micro 250W Inverter (Solar)

සාමාජිකයා15 සැප් 2:00 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 19,500

Air Condition
Air Condition

සාමාජිකයා15 සැප් 11:32 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 42,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!