මිල (රු)

-

Omnik solar inverter 3kw
Omnik solar inverter 3kw

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 99,000

Omnik solar inverter 4kw
Omnik solar inverter 4kw

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,500

KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW
KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 235,000

Solar Single Phase Inverter 5Kw
Solar Single Phase Inverter 5Kw

සාමාජිකයාඅද 4:12 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 149,500

Solar Single Phase inverter 1.5Kw
Solar Single Phase inverter 1.5Kw

සාමාජිකයාඅද 4:08 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 79,500

Solar Inverter Single P 3Kw
Solar Inverter Single P 3Kw

සාමාජිකයාඊයේ 4:27 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 99,000

UNITEC DC TO AC POWER INVERTER
UNITEC DC TO AC POWER INVERTER

සාමාජිකයා01 දෙසැ 6:45 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,900

Solar Micro Inverter - 0.5kW (Envertech)
Solar Micro Inverter - 0.5kW (Envertech)

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:06 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 30,500

Solar Home Lighting System - 3 Bulb
Solar Home Lighting System - 3 Bulb

සාමාජිකයා30 නොවැ 11:24 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

Off Grid 2000W pure sine wave inverter
Off Grid 2000W pure sine wave inverter

සාමාජිකයා21 නොවැ 7:03 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 98,000

SOLAR INVERTER 5KW-HYBRID
SOLAR INVERTER 5KW-HYBRID

සාමාජිකයා19 නොවැ 8:49 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 398,500

SOLAR INVERTER 13KW
SOLAR INVERTER 13KW

සාමාජිකයා19 නොවැ 8:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 295,000

SOLAR INVERTER
SOLAR INVERTER

සාමාජිකයා19 නොවැ 8:32 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,000

SOLAR INVERTER 5kW+10Y+GPRS
SOLAR INVERTER 5kW+10Y+GPRS

සාමාජිකයා19 නොවැ 8:06 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 145,000

SOLAR INVERTER 3KW
SOLAR INVERTER 3KW

සාමාජිකයා19 නොවැ 7:14 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 98,500

1 Kw INVERTERS
1 Kw INVERTERS

සාමාජිකයා18 නොවැ 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 69,500

Step Down Tranformer For Sale
Step Down Tranformer For Sale

සාමාජිකයා17 නොවැ 3:04 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 225,000

Off Grid Inverter (500W)
Off Grid Inverter (500W)

සාමාජිකයා17 නොවැ 9:38 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

2000w invertar
2000w invertar

16 නොවැ 7:58 පව, අනුරාධපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,000

OFF GRID SOLUTIONS
OFF GRID SOLUTIONS

සාමාජිකයා16 නොවැ 4:54 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 50,000

OFF GRID INVERTER  (500W)
OFF GRID INVERTER (500W)

සාමාජිකයා16 නොවැ 2:42 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

SOLAR INVERTER 2KW
SOLAR INVERTER 2KW

සාමාජිකයා15 නොවැ 10:00 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 89,000

Omnik solar inverter + FREE GPRS
Omnik solar inverter + FREE GPRS

සාමාජිකයා15 නොවැ 8:56 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 128,500

Solar Inverter with FREE GPRS
Solar Inverter with FREE GPRS

සාමාජිකයා15 නොවැ 8:43 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 89,500

Off Grid Solutions (1000W)
Off Grid Solutions (1000W)

සාමාජිකයා15 නොවැ 9:46 පෙරවරු, වවුනියාව, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 42,500

off Grid Inverter (500W)
off Grid Inverter (500W)

සාමාජිකයා15 නොවැ 9:45 පෙරවරු, වවුනියාව, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,500

4KW SOLAR NET METERING SYSTEM
4KW SOLAR NET METERING SYSTEM

සාමාජිකයා13 නොවැ 11:32 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 535,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!