මිල (රු)

-

Multi Purpose Ladder 11.7Feet
Multi Purpose Ladder 11.7Feet

සාමාජිකයා04 සැප් 4:41 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,500

Multi Purpose Ladder 19FT
Multi Purpose Ladder 19FT

සාමාජිකයා30 අගෝ 11:50 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,500

Multi Purpose Ladder 11.7Feet
Multi Purpose Ladder 11.7Feet

සාමාජිකයා30 අගෝ 10:41 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,500

Multi Purpose Ladder 15.7FT
Multi Purpose Ladder 15.7FT

සාමාජිකයා30 අගෝ 10:36 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,500

Household Ladder 5Steps
Household Ladder 5Steps

සාමාජිකයා20 ඔක් 10:20 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,990

NIHORA-NEW HYBRID WATER TANK
NIHORA-NEW HYBRID WATER TANK

සාමාජිකයාඅද 7:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,800

Air Conditioners
Air Conditioners

අද 6:41 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

Solar Panel
Solar Panel

අද 4:55 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,000

Branded Air Conditioners Unbeatable Pric
Branded Air Conditioners Unbeatable Pric

සාමාජිකයා22 සැප් 9:02 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 67,500

Aluminum Household Ladder 6Steps
Aluminum Household Ladder 6Steps

සාමාජිකයා10 ඔක් 8:12 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,590

fully auto washing machine 7kg
fully auto washing machine 7kg

අද 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 41,000

Household Ladder 3Steps
Household Ladder 3Steps

සාමාජිකයාඅද 1:13 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,990

Garden Panthal
Garden Panthal

අද 7:55 පෙරවරු, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 21,500

Household Ladder 4Steps
Household Ladder 4Steps

සාමාජිකයාඅද 1:14 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,290

Household Ladder 3 Steps
Household Ladder 3 Steps

සාමාජිකයාඅද 12:37 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,990

Household Ladder 4Steps
Household Ladder 4Steps

සාමාජිකයා10 ඔක් 8:11 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,290

12 Feet Gate
12 Feet Gate

ඊයේ 11:27 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 24,300

SOLAR ENERGY ELECTRICITY
SOLAR ENERGY ELECTRICITY

සාමාජිකයාඊයේ 5:16 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 300,000

Solar Panels
Solar Panels

සාමාජිකයාඊයේ 4:09 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 375,000

Solar Net Metering Systems
Solar Net Metering Systems

සාමාජිකයාඊයේ 3:19 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 320,000

மோட்டார் பம்
மோட்டார் பம்

ඊයේ 3:07 පව, අම්පාර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,500

5Kw Solar Panels and 5Kw  inverter
5Kw Solar Panels and 5Kw inverter

සාමාජිකයාඊයේ 2:52 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 915,000

VINSOLAR  SOLAR LIGHTING SYSTEM
VINSOLAR SOLAR LIGHTING SYSTEM

ඊයේ 2:36 පව, පුත්තලම, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 30,000

Solar Panel
Solar Panel

සාමාජිකයාඊයේ 1:49 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 415,000

malaysian grass
malaysian grass

ඊයේ 12:52 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 17

weed burner
weed burner

ඊයේ 8:23 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,500

ඔබේ විදුලි බිලට මෙන්න අපෙන් විසදුම
ඔබේ විදුලි බිලට මෙන්න අපෙන් විසදුම

සාමාජිකයාඊයේ 8:21 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 745,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!