මිල (රු)

-

PANASONIC INVERTER A/C BRAND NEW
PANASONIC INVERTER A/C BRAND NEW

සාමාජිකයා25 ඔක් 12:32 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 87,900

UNIQUE -New INNOVEX Stand Fan
UNIQUE -New INNOVEX Stand Fan

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,550

hot fan made in korea
hot fan made in korea

අද 4:32 පව, රත්නපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

AC (medium size)
AC (medium size)

අද 3:28 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

High Speed Stand Fan
High Speed Stand Fan

අද 1:41 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,000

Brand New INVETER Air Conditioner
Brand New INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 12:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 74,000

DAIKIN Air Condition
DAIKIN Air Condition

සාමාජිකයා17 නොවැ 11:50 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 84,000

Brand New Air condition
Brand New Air condition

අද 12:59 පව, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner
Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 82,000

Stand Fan 5 Blade
Stand Fan 5 Blade

අද 11:48 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,250

NIHORA-NEW PACIFIC SELLING FAN
NIHORA-NEW PACIFIC SELLING FAN

සාමාජිකයාඅද 10:42 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,599

Split A/C
Split A/C

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:20 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

Brand New BROWNS Air Condition
Brand New BROWNS Air Condition

සාමාජිකයා25 නොවැ 2:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 64,000

Brand New AUX Air Condition
Brand New AUX Air Condition

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

Aux Air Condition
Aux Air Condition

සාමාජිකයා27 ඔක් 5:31 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

L'GEN Air Condition
L'GEN Air Condition

සාමාජිකයා15 නොවැ 3:43 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 52,000

LG ORIGINAL AIR CONDITIONER
LG ORIGINAL AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාඅද 9:34 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 40,000

Lg large fan
Lg large fan

අද 7:40 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 8,900

Brand New LG Air Conditioner
Brand New LG Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 75,000

Brand New  HISENSE Air Condition
Brand New HISENSE Air Condition

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 58,000

Brand New MIDEA Air Conditioner
Brand New MIDEA Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 59,000

Brand New HAIER Air Conditioner
Brand New HAIER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 57,000

24000btu LG air condition
24000btu LG air condition

ඊයේ 8:40 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 85,000

LG INVERTER A/C BRAND NEW -
LG INVERTER A/C BRAND NEW -

සාමාජිකයාඊයේ 8:30 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 79,900

NIHORA-NEW QUALITY OBIT FAN
NIHORA-NEW QUALITY OBIT FAN

සාමාජිකයාඊයේ 5:58 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,600

KDK Ceiling fan
KDK Ceiling fan

ඊයේ 4:51 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,500

NIHORA-NEW INNOVEX 5 BLADE S. FAN
NIHORA-NEW INNOVEX 5 BLADE S. FAN

සාමාජිකයාඊයේ 3:12 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,600

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!