මිල (රු)

-

Brand New HAIER Air Conditioner
Brand New HAIER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 57,000

Hisense (9000 BTU) Air Conditioner
Hisense (9000 BTU) Air Conditioner

සාමාජිකයා12 සැප් 6:43 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 49,900

Brand New HAIER Air Conditioner
Brand New HAIER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 57,000

Brand New LG Air Conditioner
Brand New LG Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 78,000

Brand New MIDEA Air Conditioner
Brand New MIDEA Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

LG INVERTER A/C BRAND NEW....
LG INVERTER A/C BRAND NEW....

සාමාජිකයා04 ඔක් 5:18 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 79,990

Singco Non Inverter Air Conditioners
Singco Non Inverter Air Conditioners

සාමාජිකයා06 ඔක් 1:50 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 59,500

Brand New Air Conditioner suply only
Brand New Air Conditioner suply only

සාමාජිකයා10 ඔක් 11:55 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

KDK CEILING FAN N56RG
KDK CEILING FAN N56RG

සාමාජිකයාඅද 10:52 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,990

LG 12000 btu A/C machine
LG 12000 btu A/C machine

අද 10:50 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

Brand New INVETER Air Conditioner
Brand New INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 12:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 74,000

Brand New A/C
Brand New A/C

සාමාජිකයා29 පෙබ 4:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 58,000

COOLER AC
COOLER AC

අද 8:46 පෙරවරු, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,000

LG... AC
LG... AC

අද 8:07 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 120,000

Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner
Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 82,000

30" Industrial Fan / heavy duty
30" Industrial Fan / heavy duty

10 ඔක් 5:56 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,390

Usha Ceiling Fans Best
Usha Ceiling Fans Best

07 ඔක් 6:20 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,990

18" Turbo Wind Fan / Double The blowing
18" Turbo Wind Fan / Double The blowing

07 ඔක් 6:54 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,290

Midea air Conditioners
Midea air Conditioners

ඊයේ 7:37 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 59,000

12000 Btu Midea A/C
12000 Btu Midea A/C

සාමාජිකයා26 සැප් 3:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

12000 Btu Brand New Hisense AC
12000 Btu Brand New Hisense AC

සාමාජිකයා07 සැප් 2:58 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 62,000

Hisense Inverter AC
Hisense Inverter AC

සාමාජිකයා08 ඔක් 5:52 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 80,000

bluestar inverter Ac brandnew
bluestar inverter Ac brandnew

සාමාජිකයා08 ඔක් 6:30 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

😀haier Air condition brandnew 😎
😀haier Air condition brandnew 😎

සාමාජිකයා27 අගෝ 2:02 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

Midea Air Condition
Midea Air Condition

සාමාජිකයා01 ඔක් 3:29 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

Brand New TCL (9000 BTU) Air Conditioner
Brand New TCL (9000 BTU) Air Conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 8:12 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,900

New Hisense 12000 BTU Air conditioner
New Hisense 12000 BTU Air conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 8:18 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 54,900

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!