මිල (රු)

-

Japan Generator
Japan Generator

සාමාජිකයා12 ඔක් 12:29 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 80,000

PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයා19 ඔක් 5:03 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 109,800

Kirloskar 15KVA Generator
Kirloskar 15KVA Generator

විනාඩි 40 පෙර, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 280,000

genAretar
genAretar

අද 10:36 පෙරවරු, බදුල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 148,500

20 KVA Denyo Sound Proof Generator
20 KVA Denyo Sound Proof Generator

සාමාජිකයා11 සැප් 4:12 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,295,000

Generator
Generator

සාමාජිකයාඅද 8:22 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,900,000

2.4 genarator
2.4 genarator

ඊයේ 9:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35,000

Japan Generator
Japan Generator

සාමාජිකයා12 ඔක් 12:20 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 350,000

Diesel Engine Generator
Diesel Engine Generator

ඊයේ 5:37 පව, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,350,000

PETROL GENERATOR 1000W
PETROL GENERATOR 1000W

සාමාජිකයා10 සැප් 3:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,250

PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයා19 ඔක් 5:03 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 109,800

ELEMAC Gasoline Generator 0.8KW
ELEMAC Gasoline Generator 0.8KW

සාමාජිකයා21 ඔක් 2:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,950

TOTAL Gasoline Generator 800W
TOTAL Gasoline Generator 800W

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:28 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 22,500

FLINT Silent Diesel Generator 5.0kW
FLINT Silent Diesel Generator 5.0kW

සාමාජිකයා10 ඔක් 6:58 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 175,500

PETROL GENERATOR 2.8kW
PETROL GENERATOR 2.8kW

සාමාජිකයා17 ඔක් 3:25 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 49,950

FLINT Self Start Generator 2.0kW
FLINT Self Start Generator 2.0kW

සාමාජිකයා10 ඔක් 6:37 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 42,950

KAWASAKI Generator
KAWASAKI Generator

සාමාජිකයා25 සැප් 11:01 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 23,000

Generator
Generator

ඊයේ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 120,000

Denyo DCA 60 Ultra Sound Generator
Denyo DCA 60 Ultra Sound Generator

සාමාජිකයාඊයේ 8:22 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,250,000

Air Man  Generator KVA 25 Supper Silent
Air Man Generator KVA 25 Supper Silent

සාමාජිකයාඊයේ 8:14 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,050,000

Air Man SDG 25 Supper Silent Generator
Air Man SDG 25 Supper Silent Generator

සාමාජිකයාඊයේ 8:11 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,050,000

Honda Ep 1000 Genarator.
Honda Ep 1000 Genarator.

21 ඔක් 5:23 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,500

24KW DIESEL GENERATOR
24KW DIESEL GENERATOR

21 ඔක් 11:21 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 135,000

tiger generator
tiger generator

21 ඔක් 10:03 පෙරවරු, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 7,500

genaretor 2.9kv
genaretor 2.9kv

21 ඔක් 6:25 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35,000

6kw new denyo
6kw new denyo

20 ඔක් 4:55 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 325,000

Denyo 35 Kva
Denyo 35 Kva

20 ඔක් 3:04 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,450,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!