මිල (රු)

-

grass cutter japanese
grass cutter japanese

සාමාජිකයාවිනාඩි 29 පෙර, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,500

Lawn Mowers
Lawn Mowers

03 දෙසැ 2:32 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35,500

Water Pump
Water Pump

02 දෙසැ 11:07 පෙරවරු, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,000

TOTAL PERIPHERAL PUMP 370W
TOTAL PERIPHERAL PUMP 370W

සාමාජිකයා02 දෙසැ 10:46 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 7,900

High Pressor washer
High Pressor washer

02 දෙසැ 7:26 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

Japanese Honda 4stroke Grass Cutter
Japanese Honda 4stroke Grass Cutter

02 දෙසැ 5:53 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,000

GRASS CUTTER-BRAND NEW
GRASS CUTTER-BRAND NEW

සාමාජිකයා30 නොවැ 10:11 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 10,490

Japanese grass cutters
Japanese grass cutters

28 නොවැ 8:09 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,000

Brand New Grass Trimmers / Cutters
Brand New Grass Trimmers / Cutters

27 නොවැ 10:30 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,949

Blower & Vaccum (Craftsman )
Blower & Vaccum (Craftsman )

26 නොවැ 5:51 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,000

Grass Cutter
Grass Cutter

සාමාජිකයා25 නොවැ 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 7,500

Grasd cutting machine
Grasd cutting machine

23 නොවැ 5:15 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,500

Malaysian Grass Australian Grass
Malaysian Grass Australian Grass

21 නොවැ 11:57 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 30

Brush Cutter BG328A Rambo Brand
Brush Cutter BG328A Rambo Brand

19 නොවැ 11:33 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,750

Grass cutter brush cutter bush cutter
Grass cutter brush cutter bush cutter

සාමාජිකයා13 නොවැ 7:32 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,950

WATER PUMP
WATER PUMP

06 නොවැ 4:51 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,500

WATER PUMP stainless steel
WATER PUMP stainless steel

05 නොවැ 2:54 පව, රත්නපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,000

grass cutter
grass cutter

04 නොවැ 2:28 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,500

Grass cutters - Italy
Grass cutters - Italy

01 නොවැ 9:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 44,550

Water Cannon - EZ Jet
Water Cannon - EZ Jet

සාමාජිකයා01 නොවැ 5:44 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 765

Water Pump
Water Pump

සාමාජිකයා01 නොවැ 4:32 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 17,950

japan Comatsu Grass Cutter Mechine
japan Comatsu Grass Cutter Mechine

සාමාජිකයා26 ඔක් 2:04 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 14,500

japan Generator
japan Generator

25 ඔක් 6:57 පව, මාතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

PRESCOTT Lawn Machine
PRESCOTT Lawn Machine

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,950

PRESCOTT Brush Cutter 0.81KW
PRESCOTT Brush Cutter 0.81KW

සාමාජිකයා23 ඔක් 12:23 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!