මිල (රු)

-

Woodpecker Garden Lamps
Woodpecker Garden Lamps

සාමාජිකයා25 නොවැ 8:14 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,000

Solar power LED garden lamps.
Solar power LED garden lamps.

ඊයේ 6:31 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,250

Japanes grass cutter
Japanes grass cutter

ඊයේ 8:16 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,000

HI quality solar DC cable
HI quality solar DC cable

සාමාජිකයාඊයේ 6:21 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 250

Garden Umbrella Tent Patio Center Pole
Garden Umbrella Tent Patio Center Pole

සාමාජිකයා01 දෙසැ 5:43 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,250

Water Gun with 8 Spray
Water Gun with 8 Spray

සාමාජිකයා01 දෙසැ 4:46 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 720

Pressure Sprayer
Pressure Sprayer

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:34 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 640

Flower Pots
Flower Pots

01 දෙසැ 10:53 පෙරවරු, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 300

USA Water hose compact
USA Water hose compact

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:56 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

EZ Jet Water Cannon
EZ Jet Water Cannon

සාමාජිකයා30 නොවැ 7:25 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 800

bim aturumgal
bim aturumgal

30 නොවැ 10:25 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35

Ez Jet Water Cannon Water Spray Gun
Ez Jet Water Cannon Water Spray Gun

29 නොවැ 9:31 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 699

New Portable Square Shovel
New Portable Square Shovel

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 590

Garden Shear
Garden Shear

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 799

10 x 20 Aguwa Hut
10 x 20 Aguwa Hut

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

6½ x 6½ Cama Hut with Two Beds
6½ x 6½ Cama Hut with Two Beds

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,000

10 x 10 Aguwa Hut
10 x 10 Aguwa Hut

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 24,000

8 x 8 Hut
8 x 8 Hut

සාමාජිකයා29 නොවැ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 17,000

garden  umbrella
garden umbrella

27 නොවැ 7:27 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

Swing chair
Swing chair

සාමාජිකයා26 නොවැ 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 46,000

ප්ලාස්ටික් මල් පෝචිචි
ප්ලාස්ටික් මල් පෝචිචි

26 නොවැ 10:24 පෙරවරු, හම්බන්තොට, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20

Woodpecker Garden Lamps
Woodpecker Garden Lamps

සාමාජිකයා25 නොවැ 8:14 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,000

Water Pump Self Prime
Water Pump Self Prime

සාමාජිකයා25 නොවැ 7:57 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 39,000

Paving Stones
Paving Stones

24 නොවැ 4:09 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 400

Net House
Net House

23 නොවැ 2:29 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,000

Garden Umbrella Tent Patio Side Pole
Garden Umbrella Tent Patio Side Pole

සාමාජිකයා22 නොවැ 10:31 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,650

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!