මිල (රු)

-

Media Air Conditioner
Media Air Conditioner

සාමාජිකයා28 අගෝ 8:22 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 54,000

PETROL GENERATOR 1000W
PETROL GENERATOR 1000W

සාමාජිකයා10 සැප් 3:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,250

12000 Btu Midea A/C
12000 Btu Midea A/C

සාමාජිකයා26 සැප් 3:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

12000 Btu Brand New Hisense AC
12000 Btu Brand New Hisense AC

සාමාජිකයා07 සැප් 2:58 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 62,000

Hisense Inverter AC
Hisense Inverter AC

සාමාජිකයා08 ඔක් 5:52 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 80,000

bluestar inverter Ac brandnew
bluestar inverter Ac brandnew

සාමාජිකයා08 ඔක් 6:30 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

😀haier Air condition brandnew 😎
😀haier Air condition brandnew 😎

සාමාජිකයා27 අගෝ 2:02 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

Midea Air Condition
Midea Air Condition

සාමාජිකයා01 ඔක් 3:29 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

Box Stand Fan 12"
Box Stand Fan 12"

සාමාජිකයාඅද 6:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,900

Brand New TCL (9000 BTU) Air Conditioner
Brand New TCL (9000 BTU) Air Conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 8:12 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,900

High Quality Lab Faucets (Taps)
High Quality Lab Faucets (Taps)

අද 5:40 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

Diesel Engine Generator
Diesel Engine Generator

අද 5:37 පව, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,350,000

SOLAR ENERGY ELECTRICITY
SOLAR ENERGY ELECTRICITY

සාමාජිකයාඅද 5:16 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 300,000

PETROL GENERATOR 1000W
PETROL GENERATOR 1000W

සාමාජිකයා10 සැප් 3:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,250

PRESCOTT Grass Trimmer
PRESCOTT Grass Trimmer

සාමාජිකයාඅද 5:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,700

PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයා19 ඔක් 5:03 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 109,800

Telesonic A/C
Telesonic A/C

අද 4:40 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 82,000

Solar Panels
Solar Panels

සාමාජිකයාඅද 4:09 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 375,000

BROWNS AIR CONDITIONER
BROWNS AIR CONDITIONER

සාමාජිකයා10 ඔක් 3:33 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 63,000

Off Grid Solutions
Off Grid Solutions

සාමාජිකයා18 ඔක් 3:41 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 86,500

Solar Net Metering Systems
Solar Net Metering Systems

සාමාජිකයාඅද 3:19 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 320,000

1.5Kw Solar Panels and 3Kw inverter
1.5Kw Solar Panels and 3Kw inverter

සාමාජිකයාඅද 3:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 375,000

Brand New  Lloyd Air Condition
Brand New Lloyd Air Condition

සාමාජිකයා01 ඔක් 3:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 52,000

Branded Air Conditioners Unbeatable Pric
Branded Air Conditioners Unbeatable Pric

සාමාජිකයා22 සැප් 9:02 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 67,500

மோட்டார் பம்
மோட்டார் பம்

අද 3:07 පව, අම්පාර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,500

5Kw Solar Panels and 5Kw  inverter
5Kw Solar Panels and 5Kw inverter

සාමාජිකයාඅද 2:52 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 915,000

Brand New Air Conditioners
Brand New Air Conditioners

13 සැප් 10:38 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 50,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!