මිල (රු)

-

fujifilm 16MP camera
fujifilm 16MP camera

විනාඩි 28 පෙර, මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Fujifilm 16mp 5 zoom HD camera
Fujifilm 16mp 5 zoom HD camera

22 ඔක් 2:55 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

Fujifilm camara
Fujifilm camara

22 ඔක් 12:19 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

Fujifilm digital camera
Fujifilm digital camera

22 ඔක් 9:03 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

10.0MP J series  Digital camera
10.0MP J series Digital camera

21 ඔක් 4:50 පව, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Fujifilm Finepix jv 300
Fujifilm Finepix jv 300

20 ඔක් 5:35 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

FUJIFILM CAMERA
FUJIFILM CAMERA

20 ඔක් 4:45 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

Camera
Camera

17 ඔක් 1:02 පව, කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

fujifilm finepix jx660 ORIGINAL
fujifilm finepix jx660 ORIGINAL

16 ඔක් 1:36 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

dejital camera
dejital camera

14 ඔක් 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,200

finepix 10MP 5x zoom Digital camera
finepix 10MP 5x zoom Digital camera

13 ඔක් 8:45 පෙරවරු, කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

camera
camera

12 ඔක් 6:08 පව, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

fujifilm finepix s4800
fujifilm finepix s4800

09 ඔක් 5:33 පව, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

finefix S2980
finefix S2980

06 ඔක් 10:29 පෙරවරු, මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

FINEFIX JV300
FINEFIX JV300

04 ඔක් 9:36 පෙරවරු, නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

finepix SL280
finepix SL280

04 ඔක් 2:37 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

fujifilm jv300
fujifilm jv300

02 ඔක් 9:36 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

finepix s4600
finepix s4600

02 ඔක් 3:09 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

fujifilm camera
fujifilm camera

02 ඔක් 11:46 පෙරවරු, යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

HS20exr manul and auto DSLR Camera
HS20exr manul and auto DSLR Camera

02 ඔක් 7:50 පෙරවරු, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

FUJIFILM CAMERA
FUJIFILM CAMERA

27 සැප් 5:21 පව, ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

Fujifilm camera
Fujifilm camera

26 සැප් 4:53 පව, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

Camera
Camera

26 සැප් 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

Fujifilm z35
Fujifilm z35

24 සැප් 11:40 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

Fujifilm W3 camera 3D
Fujifilm W3 camera 3D

20 සැප් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!