මිල (රු)

-

Launch Scanner GOLO-X
Launch Scanner GOLO-X

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

Japanese Windscreen Coating (GLACO)
Japanese Windscreen Coating (GLACO)

සාමාජිකයා05 නොවැ 8:02 පෙරවරු, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,950

MITSUBISHI LONG LIFE COOLENT
MITSUBISHI LONG LIFE COOLENT

ඊයේ 8:18 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,100

AUTOMATIC GEAR BOX OIL
AUTOMATIC GEAR BOX OIL

ඊයේ 8:13 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

Chanogi wiper blades for MERCEDES BENZ
Chanogi wiper blades for MERCEDES BENZ

සාමාජිකයාඊයේ 6:47 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500

Leather Seat paint
Leather Seat paint

සාමාජිකයාඊයේ 3:07 පව, කළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

CAR ALIGNER (AUTO JIG)
CAR ALIGNER (AUTO JIG)

සාමාජිකයා12 නොවැ 9:46 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,250,000

HONDA VEZEI HR-V WIPERS FROM CHANOGI
HONDA VEZEI HR-V WIPERS FROM CHANOGI

සාමාජිකයාඊයේ 10:20 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,100

SLIME Smart tyre Puncture repair kit
SLIME Smart tyre Puncture repair kit

ඊයේ 9:34 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,900

PIAA Original Japanese wiper blades
PIAA Original Japanese wiper blades

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:38 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,025

Clean Cham
Clean Cham

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:49 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 380

Vacuum Cleaner for Vehicle
Vacuum Cleaner for Vehicle

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:05 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,250

Jack 50 Tons
Jack 50 Tons

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:30 පව, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 23,000

two post hoist
two post hoist

30 නොවැ 7:49 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 170,000

Jack Stands
Jack Stands

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:38 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

Car Tire Pressure Pump
Car Tire Pressure Pump

30 නොවැ 3:57 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

Heavy Duty Hydraulic Shop Press
Heavy Duty Hydraulic Shop Press

සාමාජිකයා30 නොවැ 3:25 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

Air Compressors

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:38 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 37,500

Vertical Multistage Wash Pumps
Vertical Multistage Wash Pumps

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:25 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 135,000

Low cost vehicle scratch repair pen
Low cost vehicle scratch repair pen

30 නොවැ 12:31 පව, නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 300

Hydraulic gear pump
Hydraulic gear pump

30 නොවැ 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,500

SIDE MIRROR NUT | CD125 / CD200
SIDE MIRROR NUT | CD125 / CD200

සාමාජිකයා30 නොවැ 7:38 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275

Townace CR51 4WD Auto Gearbox
Townace CR51 4WD Auto Gearbox

29 නොවැ 10:32 පව, කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

Volvo relay
Volvo relay

29 නොවැ 10:16 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,750

HONDA CRV RD1/2 REAR Glass Door
HONDA CRV RD1/2 REAR Glass Door

29 නොවැ 7:33 පව, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 31,500

ultrasonic
ultrasonic

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:19 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,000

Kärcher K2

29 නොවැ 5:00 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,999

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!