Old Notes in Sri Lanka
Old Notes in Sri Lanka

01 දෙසැ 4:05 පව, ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

MSH - over Ioo years old victoria plates
MSH - over Ioo years old victoria plates

සාමාජිකයා02 දෙසැ 10:32 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,500

Hand Made lovely uncommon cards
Hand Made lovely uncommon cards

විනාඩි 38 පෙර, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 120

2 0ld note
2 0ld note

අද 10:25 පෙරවරු, ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

Antique Wall Clock
Antique Wall Clock

අද 7:10 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 37,500

Antique clock
Antique clock

සාමාජිකයාඅද 5:35 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

කාසි .......
කාසි .......

ඊයේ 9:01 පව, කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

one cent old coins
one cent old coins

ඊයේ 7:36 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

Japanese Vases
Japanese Vases

ඊයේ 5:26 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,650

Handmade cards
Handmade cards

ඊයේ 2:19 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

Wooden(kohomba) elephant for sale!
Wooden(kohomba) elephant for sale!

සාමාජිකයාඊයේ 1:51 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 28,000

antique statues
antique statues

ඊයේ 1:38 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

Colonial Antique Horse Carriage (OAK)
Colonial Antique Horse Carriage (OAK)

04 දෙසැ 11:46 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500,000

Original imported from sea
Original imported from sea

ඊයේ 11:31 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 32,000

Johnson Brothers Soup Bowls set
Johnson Brothers Soup Bowls set

ඊයේ 8:26 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 24,000

Triton valampuri
Triton valampuri

ඊයේ 7:43 පෙරවරු, මාතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600,000

Mural Art Creating
Mural Art Creating

ඊයේ 1:35 පෙරවරු, නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

Cross Stitch 3 owl
Cross Stitch 3 owl

07 දෙසැ 5:26 පව, ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,250

Old coins
Old coins

සාමාජිකයා07 දෙසැ 4:44 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 125

Antique Pots
Antique Pots

07 දෙසැ 3:34 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

Antique Vases
Antique Vases

07 දෙසැ 3:32 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

Old Arabian Antique Wine Set
Old Arabian Antique Wine Set

07 දෙසැ 3:23 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

Antique FM Radio/MP3 Player VX-503
Antique FM Radio/MP3 Player VX-503

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,900

TRADITIONAL OIL LAMP
TRADITIONAL OIL LAMP

06 දෙසැ 7:26 පව, ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,000

HD Art
HD Art

06 දෙසැ 4:36 පව, යාපනය, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

Greeting Cards (hand craft)
Greeting Cards (hand craft)

06 දෙසැ 3:19 පව, ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 175

Stamp
Stamp

06 දෙසැ 3:13 පව, කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!