විකිනිම සඳහා

mahesh pathirana විසින් විකිණිමට30 ජුනි 8:46 පවකෑගල්ල, කෑගල්ල

රු 7,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


නිරවුල් රබර් ඉඩම් අක්කර 1ක් හා තේ ඉඩම් අක්කර 1ක් ද කඩ කාමර 3ක් ද විකිණීම සඳහා තිබේ


ලිපිනය:
නො: 198 සෙත්සිරි,කබගමුව
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
2.0 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779716958

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්