විධායක අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්

Private Poster විසින් පළකර ඇත20 සැප් 1:22 පවඅහංගම, ගාල්ල

# තනතුර - විධායක අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්
===============================

අප ආයතනයට පුහුණු /නුපුහුණු අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

# සුදුසුකම් -

O/L සමත් මනා කථිකත්වයක් පැවතිය යුතුය .
ඉමදුව / අහංගම /යක්කලමුල්ල / හබරාදුව අවටින්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0912286224

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න