වඩුවැඩ

කුමාර විසින් විකිණිමට15 ඔක් 4:44 පවගනේමුල්ල, ගම්පහ

රු 12,000

ගිවිසගත හැකි මිල


උළුවහු ජන‍ෙල් ද‍ෝරවල් සැදිම වහලවල් ගැසිම ලී ප‍‍ොළවල් ගැසිම fb. Rathna kumara

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712894010

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න