තේ ඉඩමක් විකිණිම

චන්දන අරුණ විසින් විකිණිමට13 ඔක් 5:57 පවබටපොල, ගාල්ල

රු 1,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


හොදට වැවුනු තේ ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට විකිණිමට

මුදල ගිවිස ගත හැක


ලිපිනය:
හිංගල්ගොඩ, හිනිදුම
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
1.5 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711434433
 • 0766599985
 • 0776496744

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්