සිංහල ටයිප් ෙසටින්

නීල් විජය කුමාර විසින් විකිණිමට12 සැප් 3:11 පවකොළඹ 5, කොළඹ

රු 2,500

ගිවිස ගත හැක


සිංහල ටයිප් ෙසටින් කර දිය හැකිය ෙපාත් සහ නිබන්ද අාදී සියලුම කටයුතු සිදු කරමි ඒ්4 පිටු 100 මිල පහත දක්වා අැත

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සේවා වර්ගය:
පරිගණක
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0722223532

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න