සේවකයින් - සව්කිරීම් හා නඩත්තු

KOOLAIR (PVT) LTD තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත10 නොවැ 1:21 පවකොළඹ 6, කොළඹ

# තනතුර - සේවකයින් - සව්කිරීම් හා නඩත්තු
==============================

ජෙනරේටර් (ELECTRONIC /ELECTRICAL) හා වායුසමීකරණ අංශයන්හි නව සව්කිරීම් හා නඩත්තු සේවා සදහා මනා පළපුරුද්දක් ඇති පුද්ගලයින් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වේ.

කාර්මික පාඨමාලා අවසන් කළ අයද බදවා ගනු ලැබේ.
EPF /ETF, රක්ෂණ, වෛදය දීමනා හා සුදුසුකම් අනුව 30-40,000 වැටුපක්ද ලබාගත හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

KOOLAIR (PVT) LTD., No:5, Halgaswatta Lane, Off Balapokuna Road,
Colombo - 06.


වැටුප:
රු 30,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
සාමාන්‍ය කුලී වැඩ
රැකියා වර්ගය:
කොන්ත්‍රාත්තුව
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0773647790

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්