සැටලිම වර්ග අඩි 2000

rajeev විසින් විකිණිමට27 නොවැ 2:37 පවරත්නපුර, රත්නපුර

රු 100,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


වර්ග අඩි 250 හො වැඩියෙන්
උණ ලි,ලැලි සහ බොඩ්
මිල කතාකරගත හැක.
මුදල් හදිසියකට වහාම විකුණනු ලැබෙ


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772364636

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න