රූපලාවන්‍ය පාඨමාලා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 5 ඔක් 4:41 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

රු 25,000

ගිවිසගත හැකි මිල


රුපලාවන්‍ය පාඨමාලා

දැන් කුරුණෑගලදී

New Aradhana Saloon & Academy

රුපලාවන්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව මුලසිට සරලව ඉගැන්වේ

වායුසමණය කරන ලද නවීනරුපලවන්‍යගාරයක් තුලදී ප්‍රායෝගික පුහුණුව.

පේෂල් මේකප් /රීෙබාන්ඩින්/ෆර්මින්/ අයිෙබ්රාව් අැන්ඩ් ෙත්ර ඩින්/හෙයාර් ස්ටයිල්/හෙයාර් කට්/හෙයාර්කලර් අැන්ඩ් හෙයාර් මසාජ්/මෙනිකියු/පෙඩිකියු /බ්රෙයිඩ්ල් ෙඩ්ර්සින් අැතුලුව කොටස් 18ක් අැතුලත් වේ .

 ඔක්තෝම්බර් සහනොවැම්බර් මාස තුල දිනපතා බදවාගැනීම්
 15කින් යුත් කණ්ඩායම් පන්ති
  වයස් ෙභ්දයක් නොමැත
 කාලය මාස 6 යි
 පිට පලාත් වල අය සදහා නවාතැන් පහසුකම් හා අාහාර සහනදායි මිලට ලබාදිය හැක
 පාඨමාලා ගාස්තුව 25000/- ෙකාටස් වශෙයන්ද ෙගවිය හැක
 පාඨමාලාව අවසන් කරන ඔබට කුරුණෑගල අැතුලුව දිවයිෙන් ප්‍රධාන පෙලේ රුපලවන්‍යගාර තුළ රැකියා සදහා අනුයුක්ත කරනු ලැෙබ්.

වසර 10කට අධික පළපුරුද්දක් අැති ප්‍රවීණ රුපලාවන්‍ය ශිල්පි විශාරද පාඨමාලා උපෙද්ශක (Beauty Culture Specialist) Dip. In NVQ Level 04 (10 Years Experience) D.M.G. දිසානායක


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0756299299

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න