රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 1 දෙසැ 7:49 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

# තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
========

# සුදුසුකම් :

කාර්යක්ෂමව කැපවීෙමන් ෙස්වෙය් නියුතු විය හැකි රියදුරු මහතුන් අප සමූහ ව්යාාපාරයට දිවයිනපුරා ෙස්වයට අවශ්යැය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ :

අාහාර හා නවාතැන් සැපයිය හැක
වැටුප 45000-55000 අතර
දක්ෂතාවය මත මාස 3කින් පසු වැටුප් වැඩිකර දිය හැක

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 55,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757800800

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්