රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 7 ඔක් 2:22 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

# රැකියා තනතුර : රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=======================

බර වාහන/සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි.

කාර්යක්ෂමව කැපවීෙමන් ෙස්වෙය් නියුතු විය හැකි රියදුරු මහතුන් අප සමූහ ව්‍යාපාරයට දිවයිනපුරා ෙස්වයට අවශ්‍යය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ :

අාහාර හා නවාතැන් සැපයිය හැක
වැටුප 45000-55000 අතර
දක්ෂතාවය මත මාස 3කින් පසු වැටුප් වැඩිකර දිය හැක

වැඩි විස්තර සදහා වහාම අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 45,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757425425

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්