පරිගණක ශිල්පීන්

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත29 ඔක් 3:42 පවගිරිඋල්ල, කුරුණෑගල

# තනතුර : පරිගණක ශිල්පීන්
=====================

අප ආයතනයට දක්ෂ පරිගණක ශිල්පීන් අවශ්‍ය කර තිබේ. ග්‍රැෆික් ඩිසයින් හැකියාව විශේෂයි.

# # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ නො.161/4 නුවර පාර, මහර, කඩවත යන ස්ථානයේදී. වටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැක.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


වැටුප:
ගිවිස ගත හැක
කර්මාන්ත:
තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0718648942

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න