පරිගණක පංති (ණැන පියස)

Asiri Lakmal විසින් විකිණිමට 7 ඔක් 2:09 පවදඹුල්ල, මාතලේ

රු 6,000

කුඩා ළමුන්ට සරලව සහ පැහැදිලිව පරිගණක පංති තනිව සහ කණ්ඩායම් පංති පැවැත්විම.

(6වසර - 11 වසර) සරලව පරිගණක ඉතිහාසය ඉගැන්වීම සහ MS OFFICE පාඨමාලා ඉගැන්වීම.

කුඩා ළමුන්ට සහ 11 වසර දක්වා පරිගණක දෘඩාංග පාඨමාලාවන් ඉගැන්වීමි

දඹුල්ලේ ඔිනෑම ස්ථානයකට පැමිණ ඉගැන්වීසිදුකෙරේ. ( කංඩායමි පංති සදහා විශේෂත්වයකි )

මෙම සියලුම ඉගැන්වීම් තනිව සහ කංඩායමි පංති පැවැත්වේ.

පරිගණක පාඨමාලා (5000 මාස 6 කුඩා ළමුන් 2-6සදහා)
(7000 මාස 6 වසර 7-11සදහා)

පරිගණක දෘඩාංග පාඨමාලා (කුඩා ළමුන්ට 3000 මාස 2 - 4000 මාස 3)

පරිගණක ඉතිහාස පාඨමාලා (3000 මාස 3 - 4000 මාස 4) / Microsoft Office coruse 6000 මාස 6 / O/ L ICT (12000 මාස 6 )

සියළුම පාඨමාලාවන් සිංහල මාධ්‍යයේන් ඉගැන්වෙි.
ණැන පියස එකම තැනකින් සියළුම අධ්‍යාපනයන්


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710388295

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න