පෙරපාසල්වල උත්සව

නීල් විජය කුමාර විසින් විකිණිමට12 සැප් 2:52 පවකොළඹ 5, කොළඹ

රු 15,000

ගිවිසගත හැකි මිල


මෙන්න ඔබට මහඟු අවස්ථාවක්
පෙරපාසල්වල උත්සව අවස්තා සහ ඕනෑම විවිධප්රසසංගයන් සඳහා නාට්යම නිර්මාණය කර දීම සංගීතය සපයාදීම - පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම සිදු කෙරේ.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0722223532
 • 0715635131

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න