පදිංචියට සියලුම පහසුකම් සමඟ සුපිරි ඉඩමක්

Omeero Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට16 සැප් 1:35 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 140,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


සියලුම පදිංචියට පහසුකම් සමඟ නල ජලය විදුලිය බැංකු ණය අපි විසින් සකස් කරදෙ එකවර ගෙවන විට වට්ටම්

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
imbulgoda kadawatha
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717355455
 • 0777209899

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Omeero Lands

Lands for Your Requirements


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Omeero Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්