පදිංචිය සදහා ඉඩමක් විකිණීම

සී.විජයවර්ධන විසින් විකිණිමට13 සැප් 10:07 පවකටුගස්තොට, නුවර

රු 400,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


ෙප්රාෙදනිය සිට කි.මී.3.5 පමණ දුරින් කටුගස්ෙතාට මාර්ගය අතර පිහිටා අැති ඉඩම සියළු පහසුකම් සහිතයි. ප්‍රධාන මාර්ගය සිට මිටර් 50 පමණ දුරින් පිහිට අැත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
කටුගස්ෙතාට පාර, හල්ඔළුව
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0770398496

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්