නිවසක් මිලට ගැනිමට ස‍ොයයි රත්නපුර

Nimasha Dulanjani විසින් අවශ්‍යව ඇත 8 නොවැ 8:50 පෙරවරුරත්නපුර, රත්නපුර


අංග සම්පුරණ නිවසක් ලක්ෂ 18 රත්නපුර.කුරැවිට ඇහැලියග‍ොඩ ද‍ෙමහල් නිවසක් වුවද කම් නැත පහත මහල‍ේ වැඩ අවසන්කර ඉක්මනින් අවශ්‍යයි.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713024366
 • 0768201425

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්