නිෂ්පාදන සහායක

Dilanthi Samararathna තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත27 සැප් 2:14 පවහෝමාගම, කොළඹ

# රැකියා තනතුර : නිෂ්පාදන සහායක
=========================

# සුදුසුකම්-

වයස අවුරුදු 18-35 අතර නිෂ්පාදන සහායක(වැල්ඞින්,/CNC/ ඇමුණුම් අංශ සඳහා)තනතුරු ඈත.වහාම අමතන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


කර්මාන්ත:
නිෂ්පාදනය සහ ක්‍රියාකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.aplanka.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0710715584

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්