මීගමුව අවටින් කුඩා නිවසක් අවශ්‍යයි.

umangi hansani විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය 8 නොවැ 1:39 පවමීගමුව, ගම්පහ


5000ට අඩු නිවසක්. කුඩා නිවසක් ඌවද කමක් නැත.අමතන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717533154
 • 0778016699

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්