මාවනැල්ල කිට්ටුවෙන් නිවසක් අවශ්‍යයි.

kalum විසින් අවශ්‍යව ඇත 6 නොවැ 1:43 පවමාවනැල්ල, කෑගල්ල


මාවනැල්ල නගරයේ සිට 15 කි.මී. ට නුදුරින් පහසුකම් සහිත නිවසක් මිල දී ගැනීමට අවශ්‍යයි. මිල ලක්ෂ 5ත් 25ත් අතර.. අමතන්න....


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0768533162

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්