කුරුඳු ඉඩම් බදු ගනු ලැබේ.

sumudu dilshan විසින් අවශ්‍යව ඇත 9 නොවැ 6:44 පවගාල්ල, ගාල්ල


ඔබගේ ඕනෑම ආකාරයේ කුරුඳු ඉඩමක් බද්දට ගනු ලැබේ. මේ සඳහා ඉහළම මිලක් අප විසින් ගෙවනු ලැබේ. අමතන්න...

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775321929

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්