කුඹුරක් විකිණීමට kandy

Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට23 නොවැ 4:06 පවනුවර, නුවර

රු 24,000,000

වටපුළුව බානබස් පාරේ පර්චස් 80 ක අගනා කුඹුරක් විකිණීමට ඇත. පර්චසයක් ලක්ෂ 3 යි.


ලිපිනය:
අංක 164 /1 කොටුගොඩැල්ල වීදිය , මහනුවර
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
80.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718097428

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Lak Derana Holdings (Pvt) Ltd

We do Business Differently, To give you the Edge


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න