කර්මාන්තශාලා සේවකයන් - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 7 ඔක් 12:09 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

බිස්කට් කර්මාන්තශාලාවට ෙස්වකයින් අවශ්‍යයි

අපෙග් බිස්කට් කර්මාන්තශාලාව සදහා පුහුණු/නුපුහුණු (ගැහැණු/පිරිමි) ෙස්වකයින් (50ක්) දිවයිෙන් සෑම ප්‍රෙද්ශයකින්ම කඩිනමින් අවශ්‍යය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ

• වැටුප 25000-38000අතර
• ආහාර නවාතැන් සැපයේ
• කණ්ඩායම් වශයෙන් ද බදවා ගැනේ
• දිරි දීමනා
• අතිකාල දීමනා
• ETF-EPF
• අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍යය නැත

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 25,000 මසකට
කර්මාන්ත:
නිෂ්පාදනය සහ ක්‍රියාකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757205205

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්