කන්ටේනර් රථ සහායක - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 6 දෙසැ 1:06 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

කන්ෙට්නර් සහයකයින් අවශ්‍යයි - ෙනාමිෙල් පුහුණුව

# තනතුර : කන්ටේනර් රථ සහායක
===========

අප ප්රනසිද්ධ කන්ෙට්නර් සමාගමට අඩි 20/40 ෙරෙනා්ල්ඩ් අලුත්ම රථ 25ක් සදහා වයස 18-35 අතර සහයකයින් වහාම අවශ්යකය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප 40000/- වැඩි
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍යය නැත
අාහාර නවාතැන් සැපෙය්
මාස 6න් පසු දක්ෂතාවය මත රියදුරු වීෙම් හැකියාව

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 40,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0755110000

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

VDR Company වෙතින් තවත් දැන්වීම්