කඩකාමරයක් බදු දීමට-මාතර

darshika විසින් කුලියට13 සැප් 1:01 පවමාතර, මාතර

රු 80,000 මසකට

වර්ග අඩි 1500 කඩකාමරයක් බදු දීමට තිබෙ
100A මාතර නගරය

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


දේපළ වර්ගය:
බඩු ගබඩාව
ලිපිනය:
වෙලේගොඩ මාතර
ප්‍රමාණය:
1,500 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718274181

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න