කාර්යාල කාර්ය සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Future Dream (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 4 නොවැ 10:47 පෙරවරුනුගේගොඩ, කොළඹ

The Future dream (Pvt) Ltd is 2 years professional business institute around the sri lanka. You are mostly welcome for our new business branches.

# තනතුර : කාර්යාල කාර්ය සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
=====================================

Vision:
To be the most trusted and respected professional service firm recognized by our clients for delivering excellence

අපගේ සමාගම සඳහා පිරිමි හා කාන්තා රැකියා පුරප්පාඩු සොයමින් සිටිති.

*අධ්යාපන සුදුසුකම් අවශ්ය නැත
*අපි ඔබ වෙනුවෙන් ආහාර ලබා දෙනු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 25,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
සාමාන්‍ය කුලී වැඩ
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0115712722

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Future Dream (Pvt) Ltd

Professional Business Institute


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න