කාර්මික ශිල්පීන්

E Wave Lanka Pvt Ltd තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත 8 නොවැ 12:35 පවකොට්ටාව, කොළඹ

දිවයිනේ ප්‍රමුක ඉංන්ඡිනෙරු සම​ාගමකට
වහාම බදව​ා ගැනේ.

# තනතුර : කාර්මික ශිල්පීන්
===================

# ප්‍රතිලාභ

නව​ාත​ැන් නොමිලේ
සිත් ගන්න​ා සුලු ව​ැටුප්
(ව​ැටුප් ප​ැමින සාකච්ඡා කර ගත හැක)

# සුදුසුකම්

පුහුනු - අවම NVQ Level 2 හො ඒයට සමාන/ඉහල

ආධුනික- 10 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම​

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

Address: No:374, Old Road, Kottawa


කර්මාන්ත:
ඉංජීනේරු ශිල්පය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.ewavelanka.lk
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්