කාන්තා විසිතුරු මාල

SUNAD Pvt Ltd විසින් විකිණිමට14 සැප් 5:36 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පිටරටින් ගෙන්වන ලද කාන්තා විසිතුරු මාල තොගයක් විකිණීමට ඇත. පහත මිල සම්පූර්ණ තොගයෙහි වටිනාකමයි. මිල වෙනස් කර ගත හැකියි. වඩි විස්තර සදහා අමතන්.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719476067
 • 0766978601

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්