කාමර දෙකක anex එකක් අවශ්‍යව ඇත.

Michael De Silva විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය27 නොවැ 10:32 පවකෝට්ටේ, කොළඹ


විශ්රාමික තනිකඩ පුද්ගලයකුට දීර්ගකාලීන පදිංචියට කෝට්ටේ හෝ සැතපුම් තුනක් ඇතලත anex එකක් අවහ්‍ය වේ . හොද මුදලක් ගෙවමි


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0768780980

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්