කෑෂ් මැෂිම

Sujeewa විසින් අවශ්‍යව ඇත10 ඔක් 11:49 පෙරවරුනුවර, නුවර


අඩු මුදලට පාවිච්චි කරන ලද කෑෂ් මැෂිමක් බිස්නස් එකකට අවශ‍ය කර තිබේ. (SHARP & CASIO) මැෂිමක් වඩාත් සුදුසු


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712917959

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න